اقتدار شریعتی را در پس گرفتن سهام از بانک صادرات رو دیدیم ….