گامی در پیش نهاده ایم که یک سو با مخاطرات فراوان و سوی دیگر با امید های شیرین و آرام بخش همراه است. با تلفیقی از این دو سعی در گسترش افکار مهریارانه خود داریم …

در این شماره نشریه انجمن مهر بهبهان می خوانید:

  • نیک داشتی بر بزرگداشت حافظ
  • مهستان 12 ساله
  • رفتگران طبیعت
  • انجمن ستاره شناسی بهبهان
  • حیوان خر را دوست دارم
  • شورهای بی شعور در شهر
  • شهر کتاب در شهر سکوت

دانلود با لینک مستقیم

نشریه انجمن مهر – شماره سه

نشریه انجمن مهر – شماره سه