تعطیلی بازار بدون گفتگو

آیا این بار هم اعمال محدودیت ها در حد یک مصوبه می ماند!؟