بدون گفتگو

بهبهان لرزید ! مرکز زمین لرزه حوالی شهرستان دهدشت