وتاکسیناسیون بهبهان بدون گفتگو

آیا باید با واکسیناسیون منظم در بهبهان خداحافظی کرد!؟