نسشت خبری نماینده بهبهان ۲۱ گفتگو

جزئیات یک نشست مطبوعاتی شریعتی بالاخره به میان خبرنگاران بهبهانی آمد !