دیدار نماینده بهبهان با وزیر راه رستم قاسمی بدون گفتگو

آیا رستم به داد دیار آریوبرزن خواهد رسید!؟