دکتر احدی بدون گفتگو

یادداشتی کوتاه خطاب به ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی بهبهان