مظلومی نماینده بهبهان بدون گفتگو

ابهام عجیب در مصاحبه جناب مظلومی در خصوص تفکیک خوزستان