آلبوم تصاویر پرندگان طبیعت بهبهان.

این مجموعه توسط آقای امین تربتی جمع آوری شده است.