تجمع مسالمت آمیز معلمان و فرهنگیان بهبهان، یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴  جلوی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهبهان