از آنجایی احساس تنهایی می کنیم که به زبان نزدیک و از دل دور هستیم. با چشم صورت می بینیم و با چشم دل نه. با گوش سر می شنویم و با گوش دل نه. در ظاهر خم می شویم و در باطن نه. به زبان ثنا می گوییم و در عمل نه. آیا ما از انسانیت دور شده ایم یا هنوز به آن نرسیده ایم؟ …

در این شماره نشریه انجمن مهر بهبهان می خوانید:

  • حاشا دارد و تماشا ندارد
  • کود انسانی
  • مدل تعاملی استرس
  • دانشکده ای که پیر شد
  • توالت نویسی مدرن
  • داستان “مغروق”

دانلود با لینک مستقیم

نشریه انجمن مهر – شماره پنچ

نشریه انجمن مهر – شماره پنچ