بالاخره جلسه تشریح عملکرد سه ساله نماینده محترم بهبهان در ماه های پایانی این دوره از نمایندگی بهبهان برگزار شد. ارگانیان طبق رسالت خود بدون کم و کاست با دو دوربین این جلسه را بصورت زنده و مستقیم برای همه مردم شریف بهبهان پخش کرد.

این جلسه حرف ها و نکات فراوانی داشت، از روی صندلی ها گرفته تا روی سِن برنامه. گفتنی ها و ناگفتنی ها بسیار اما مردم دیدند و شنیدند آنچه باید می دیدند و می شنیدند، اما از نگاه ما شاه بیت و جان کلام نماینده یک جمله عجیب و قابل تامل بود :

«آنقدر برای این شهر کار کرده و اعتبار جذب کرده ام که می ترسم آنرا در رسانه ها مطرح کنم چراکه ممکن است صدای بقیه نمایندگان مجلس به اعتراض بلند شود …!»