یک گفتگو

شریعتی بار دیگر بر مساله ثبت ملی گل نرگس بهبهان تاکید کرد