همایش روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای در بهبهان بدون گفتگو

گزارش همایش روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای در بهبهان برگزار شد+تصاویر