وضعیت نان در بهبهان یک گفتگو

کیفیت نان در بهبهان بابا نان داد !