علی ترابی رتبه برتر کنکور تجربی از بهبهان ۲۸ گفتگو

معرفی نخبگان بهبهان گفتگو با علی ترابی رتبه برتر کنکور سراسری