بدون گفتگو

تکیه به روش های متنوع تأمین مالی، راه حل برون رفت از مشکلات عمرانی بهبهان