پرونده حاج حسین کاظمی بهبهان ۲۷ گفتگو

گزارش ویژه جزئیات پرونده معروف به ” پرونده حاج حسین کاظمی” در گفتگو با دو وکیل دادگستری