هفته دولت در بهبهان یک گفتگو

همایش بزرگداشت هفته دولت به بهانه هفته دولت در بهبهان و ذکر چند نکته