یک گفتگو

نماینده بهبهان از مردم خواست که پولهایشان را از بانک صادرات خارج کنند